• Издаване на медицинска документация (амбулаторни листи, медицински рецепти, протоколи, свидетелства);
  • Предоставяне на здравна информация, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи;
  • Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и лкк;
  • Издаване на дубликат на болничен лист;
  • Изготвяне на епикриза при изписване на пациент.